RAAMATTU
4. HAVAINTOJA NYKYISISTÄ KÄÄNNÖKSISTÄ

Maailmanlaajuisesti tunnustetuin ja yhä käytössä oleva raamatun käännös on ns. kuningas Jamesin käännös (KJV), joka julkaistiin vuonna 1611. Tämä käännös on vieläkin erittäin arvostettu ns. referenssikäännös, johon monet englanninkieliset myöhemmät käännökset ovat perustuneet. Kuningas Jamesin käännös ja Martti Lutherin käännös perustuivat latinankieliseen Textus Receptus käännökseen, jonka oli tehnyt Erasmus Rotterdamilainen.

Kuningas Jamesin aikana protestantismi oli vakiinnuttanut asemansa Englannissa. Kirkon johtajien kokouksessa vaadittiin uutta raamatun käännöstä, koska sillä hetkellä käytössä ollut raamatun käännös sisälsi liian paljon käännösvirheitä. Kuningas Jamesin käännöksessä olettiin valitettavasti käyttöön aikaisemmista englannin kielisistä käännöksistä poikkeava tulkinta sanasta "apostasis". Kuningas Jamesin kääntäjät ottivat käyttöön tulkinnan "luopuminen". Vulgatassa ja aikaisemmissa englantilaisissa käännöksissä sana "apostasis" käännettiin sanalla "lähtö". Tämä on apostoli Paavalin tarkoittama merkitys tessalonikalaiskirjeessä. Hän tarkoittaa, ettei antikristus ilmesty ennen kuin "se lähtö" eli tempaus tapahtuu.

Suomalainen vuoden 1992 raamatunkäännös on erittäin ongelmallinen. Se on käännetty ns. dynaamisen ekvivalenssin periaatteella. Kääntäjät ovat itse tehneet tulkintoja ja oikaisuja olettaen sen tekevän tekstin ymmärrettävämmäksi. Tämä on väärä periaate, sillä jokaisen kirjoituksen epäselviä kohtia tulee lukijan tutkia itse Pyhän Hengen ilmestystiedon valossa. Jumalan valtakunnan ilmoitus on looginen ja johdonmukainen ja Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen.

Raamatun käännöksissä on noudatettu pääasiassa kahta erilaista periaatetta:

  • Formaalinen ekvivalenssi sitoutuu lähtökielen ilmauksiin ja kieliopillisiin rakenteisiin tavoitellen mahdollisimman samasanaista käännöstä, vaikka tekstin sujuvuus ja luettavuus kärsisi. Tällaisia käännöksiä ovat mm. American Standard Version, suomalainen 1938 vuoden käännös ja sitä korjaileva Uuras Saarnivaaran johdolla tehty Jumalan kansan raamattu (1992).

  • Dynaaminen ekvivalenssi tarkoittaa, että alkuteksti käännetään niin kuin kääntäjä olettaa lukijan sen ymmärtävän, vaikka alkutekstin tarkka merkitys hämärtyisi. Tällaisia käännöksiä ovat The Good News Bible, Uusi testamentti nykysuomeksi (1972) sekä 1992 vuoden raamatunkäännös.

Dynaamista ekvivalenssia puolustetaan esimerkiksi tällaisella selityksellä:

  • "Jotta käännöksen vastaanottajan reaktiot voivat muistuttaa lähtötekstin vastaanottajan reaktiota, voi käännettäessä olla välttämätöntä poiketa paitsi muodollisesta vastaavuudesta myös lähtötekstin merkityksestä. Esimerkiksi sana "etelätuuli" voidaan joutua korvaamaan esim. länsituulella, sillä vaikka etelätuuli herättää Pohjois-Euroopan asukkaassa miellyttäviä mielleyhtymiä, se voi jossakin muualla aiheuttaa kielteisen reaktion."

Vuoden 1992 käännös on tehty dynaamisen ekvivalenssin periaatteella. Siinä ei pyritäkään sananmukaiseen ja tarkkaan käännökseen, vaan käännettävästä kielestä / kulttuurista etsitään vastaavia ilmaisuja ajatuksille, joita alkutekstissä on, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää sitä. Tämä kääntämisperiaate johtaa siihen, että epäuskoisen kääntäjän inhimilliset tulkinnat täyttävät ne kohdat, joita hän ei itse ymmärrä. Syvemmät Pyhän Hengen ulottuvuudet häviävät tässä käännöstavassa. Lopputuloksena on latistettu käännös, joka ei nouse kääntäjänsä uskoa ja ilmestystä korkeammalle.

Suosittelen seuraavia alkuteksteille uskollisia käännöksiä, joita löytyy netistä ja erilaisista raamattusovelluksista:

  • New King James Version
  • New American Standard Version
  • Interlinear Scripture Analyzer (ISA 3 basic)

Raamatun ilmoituksessa on monikerroksista ilmestystä. Ensi lukemalta sinä voit ajatella, että kirjoituksen täytyy tarkoittaa tätä. Kun ilmestyksesi Jumalan valtakunnasta syvenee ja laajenee, sinä kykenet yhdistämään eri kirjoitusten kohdissa ilmeneviä yksityiskohtia toisiinsa. Sen kautta monet ensimmäiset ajatuksesi kirjoituksen tarkoituksesta täydentyvät ja syventyvät Pyhän Hengen ilmestyksessä Jumalan valtakunnan yhä ehyemmäksi ilmestyksessä sielussasi. Jos kirjoituksia käännetään niin, että jokainen kirjoitus on heti arkikielellä ymmärrettävissä, menetetään tämä syvempi kirjoitusten tarkoitus ja ulottuvuus.

Raamatun alkuperäiset kirjat olivat jatkuvaa tekstiä ilman kappalejakoa ja jaenumerointia. Monet Raamatun tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että kappalejako ja jaenumerointi heikentävät alkuperäisen ilmoituksen tarkkuutta ja syvyyttä. Kun luet Raamattua, voit tiedostamalla tämän ongelman ohittaa kappale- ja jaenumeroinnin ja syventyä itse jatkuvan tekstin sisältöön.

Kreikan kielen tarkka ilmaisukyky ja laaja sanavarasto ovat valtava etu uuden testamentin kirjoitusten oikein ymmärtämiseksi. Samalla se synnyttää vaativan tehtävän kääntäjille, kun kreikan kieltä käännetään sanastoltaan ja kieliopiltaan kehittymättömälle kielelle, kuten suomen kielelle.

Käsissämme oleva nykyinen Raamattu ja sen eri käännösversiot eivät ole ehdottoman yksiselitteisiä kaikissa yksityiskohdissa. Pelastavat totuudet ovat tallella kaikissa käännöksissä, mutta mitä syvemmästä uskon ulottuvuudesta on kysymys, sitä enemmän niissä näyttää olevan poikkeamia.

Tämä tietoisuus johtaa meidät tutkimaan Raamatun ilmoitusta tarkkaavaisesti Pyhän Hengen valaisemana sekä vertailemaan erilaisia käännöksiä. On suositeltavaa käyttää kansainvälisiä englanninkielisiä käännöksiä, koska niitä ovat laatineet ja tarkentaneet todellisesti uudestisyntyneet ja Pyhällä Hengellä täyttyneet asiantuntijat.

Silloin kun Pyhä Henki on inspiroinut kirjoitukset, niiden sisältö on yhtäpitävää toisten kirjoitusten kanssa. Näin ei ole aina ollut eikä tule olemaan ihmisten maailmassa. Kirjoittajat ja kääntäjät ovat ihmisiä, joiden hengellisessä ilmestyksessä on rajoituksia. Ainoastaan Jumalan antamat lain taulut olivat Hänen omalla sormellaan kirjoitetut.

Jokainen kirjoitusten kääntäminen on vaikuttanut pientä muutosta alkuperäiseen ilmoitukseen, koska eri kielien sanasto ja rakenne on erilainen. Pyhää Henkeä etsivät kääntäjät ovat pystyneet kääntämään ilmoitusta oikein, mutta omaan järkeensä luottavat tiedemiehet eivät ole pystyneet samaan.

Lain taulujen ilmoitusta vastaava autenttisuus, suora auktoriteetti ja tarkkuus on vain omaan henkeemme tulevalla Pyhän Hengen ilmoituksella. Jeesus kirjoittaa valtakuntansa ilmoituksen Pyhän Hengen kautta sydäntemme lihatauluihin. Siksi uskonelämän avainkysymys on oppia kuulemaan ja noudattamaan Pyhän Hengen sisäistä ääntä ja opetusta Jumalan valtakunnasta.

RAAMATTU